07576 392025  | contact@thecircusvillage.org

Ymgeisiwch nawr

13 Awst - 25 Medi 2021 | Cymru

Gofod ar gyfer ymarferwyr syrcas awyddus a phroffesiynnol o Gymru, Lloegr a’r Alban i ddod at ei gilydd i hyfforddi, dysgu, creu a datblygu gwaith arwyddocaol.
Fe fydd y pentref yn dechrau gyda phythefnos sector Cymraeg i ddod ag aelodau o’r gymuned ac artistiaid proffesiynol at ei gilydd.
Yna fe fydd rhaglen 4 wythnos o ddatblygiad proffesiynol i’r artistiaid Cymraeg, Saesneg ac o’r Alban ddod ynghyd.

Y Prosiect

Y Pentref Syrcas Cymraeg - mae angen pentref i greu syrcas.

Yn ystod yr haf eleni mae grŵp o gwmniau ac ymarferwyr syrcas Cymraeg wedi dod ynghyd i greu ‘pentref’ fel nas gwelwyd o’r blaen. Gan ddilyn hen draddodiad y Babell Fawr teithiol fe fydd y pentref yn safle awyr agored yn cynnwys pebyll syrcas a gofod i bobl syrcas o bob math o gefndiroedd i fyw, i weithio ac i ddysgu gyda’i gilydd. Fe fydd y pentref yn gyfle gwych i astudio’r hyn yr ydym yn ei wneud, sut yr ydym yn dysgu, ac i arbrofi gyda ffyrdd newydd o weithio - a hyn oll gan ddathlu pob agwedd o ffurf gelfyddyd y syrcas yr ydym yn ei rannu. Gyda chefnogaeth ac anogaeth tîm creadigol proffesiynol o bob cwr o’r byd syrcas, fe fydd y Pentref Syrcas yn ymdebygu i’r byd delfrydol!

 

Map

The Circus Village,
Llandow,
Cowbridge,
CF71

view full map

Y Rhaglen

Wedi ei rannu i mewn i chwe rhan allweddol

Y bythefnos ffocws Cymraeg

13 Awst – 26 Awst

Anelir pythefnos gyntaf y rhaglen at y sector syrcas Cymraeg, ac at anghenion arbennig y bobl sy’n gweithio ynddi. Fe fydd cyfleoedd gwerthfawr i bawb ddysgu, datblygu a thyfu, boed yn artist pro…

Dysgu ac Hyfforddi

Bwriadwn gynnig y cyfle i rannu gwybodaeth a sgiliau mewn awyrgylch hwylus ac agored i hyfforddwyr profiadol yn ogystal â’r rheini sy’n ystyried dechrau hyfforddi. Bwriadwn ffocysu ar rannu ar…

Gweithio yn yr awyr agored

Tra y bydd y rhan fwyaf o’r gweithgareddau’n digwydd yn y Babell Fawr, rydyn hefyd yn canolbwyntio ar weithio allan yn yr awyr agored. Mewn gweithdai amrywiol, arhosiadau preswyl, sgyrsiau a do…

 

 

 

 

 

 

 

Y Syrcas Ddigidol

Wedi cyfnod o adeiladau dan glo a gweithgareddau y tu allan wedi eu canslo, ni fu erioed adeg pan fu cyflwyno gwaith ar-lein mor berthnasol. Mae hi’n her fawr i drosglwyddo profiad byw tri-ddimen…

Rigio Creadigol

Hanfod pob sioe syrcas llwyddiannus ydy system rigio effeithiol. Wrth edrych ar syniadau hen a newydd cymerwn olwg fanwl ar y system rigio o fewn perfformiad syrcas. Byddwn yn astudio a chwestiynnu…

Datblygu Proffesiynol

Fe fydd hwn yn ran fawr o’r rhaglen lawn. Mae’r Pentref Syrcas yn cynnig y cyfle i fywiogi ac ymgymryd â’n creadigrwydd mewnol. O fod mewn grwpiau bychain ar arhosiad preswyl am 3 diwrnod by…

Cefndir

Y rheswm dros greu’r Pentref Syrcas Cymraeg

Gyda’r byd fel y mae ar hyn o bryd, a’r methu i wneud ein gwaith arferol, fe feddylion ni y byddai’n syniad da dod â’r sector syrcas at ei gilydd yma yng Nghymru gan greu Pentref Syrcas Cymraeg. Rydym eisiau gwrando, gwylio a dysgu oddi wrth ein gilydd, cysylltu gyda’n cydweithwyr syrcas Cymraeg a Saesneg, gan annog eraill dros y byd i ymuno gyda ni i wneud yr un peth. Mae ein pentref yn ofod gyda chefnogaeth i bobl gymryd risg a datblygu syniadau cyffrous yn barod i’w lawnsio i’r byd ehangach!

Mae gan bawb ei ran creadigol a chymdeithasol i’w chwarae yma - gyda’r bwriad o ddatblygu sector Cymraeg y syrcas, gan sicrhau ei safon, hirhoedledd a’i hygyrchedd. Mae hyn oll yn bwysig i ddyfodol ein celfyddyd - dyfodol sy’n ddibynnol arnom ni i gyd. Mae e’n bentref gweithredol lle mae pob un ohonom yn cymryd cyfrifoldeb dros ein lles, ein gwaith, y syniadau a ddaw a’r ffyrdd newydd o weithio, yma a thramor.

Fe fydd y bythefnos gyntaf yn cael ei chynllunio’n arbennig ar gyfer y sector syrcas Cymraeg, a’r 4 wythnos fydd yn weddill yn dod â’r ymarferwyr ynghyd, gyda diolch i nawdd Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Celfyddydau Lloegr a Creative Scotland.

Cymerwch ran

 

Y Pentref Syrcas i chi?

Mae croeso cynnes i bobl o bob cefndir, diwylliant a gallu i’r pentref.

Mae’r pentref ar agor i ymarferwyr syrcas o Gymru, Lloegr a’r Alban - gweithwyr aml-ffurf, artistiaid, technegwyr, prentisiaid a chydweithredwyr creadigol y dyfodol. O awyrgampwyr profiadol i jyglwyr canolradd, o dechnegwyr medrus i gynhyrchwyr cychwynol - a phopeth yn y canol. Mae rhywbeth i bawb yma - lle i ddysgu rhywbeth newydd, neu gyfle i ddod â rhywbeth newydd gyda hwy.

Ymgeiswyr Cymraeg - anogir cyfranogwyr cymunedol brwdfrydig, artistiaid newydd, a gweithwyr proffesiynol i ymgeisio.

Ymgeiswyr Saesneg - anogir artistiaid newydd a gweithwyr proffesiynol i ymgeisio.

Ymgeiswyr o’r Alban - anogir artistiaid newydd a gweithwyr proffesiynol i ymgeisio.

Bywyd yn y Pentref Syrcas

Beth i’w ddisgwyl

Ar hyn o bryd rydym yn bwriadu cadw lle i bobl aros am gyfnod o leiafrif o 6 diwrnod. Rhagwelir y bydd angen i bawb gymryd prawf PCR cyn cyrraedd (fe fyddwn ni’n talu am hyn), gyda’r potensial o gynnig profion llif unffordd cyson yn ystod yr amser yma.

Y gobaith ydy y bydd cyfyngderau wedi llacio rhyw fymryn erbyn mis Awst, gyda’r gallu i fynd i’r traeth ac i dafarndai ac ati. Serch hynny, mae’n rhaid paratoi i’r pentref fod yn safle hunangynhwysol, swigen fel y gwelir mewn chwaraeon proffesiynol, ffilm a theledu, os fydd rhaid.

Fe fydd cyfleusterau arferol sy’n dod gyda’r Babell Fawr teithiol ar gael. Mae cyfleusterau gwersylla neu safleoedd i barcio carafannau, yn ogystal â chawodydd a chyfleusterau golchi dillad. Darperir prydau bwyd fel rhan o’ch arhosiad.

Mynediad

 

 

 

Byddwn yn gwneud pob ymdrech posib i sicrhau fod mynediad mor hygyrch â phosib yn y Pentref Syrcas, ac y bydd pob addasiad sydd ei angen yn cael ei wneud ar gyfer anghenion pawb sy’n mynychu.

Gallwn ddarparu rhai preswylfeydd hygyrch yn y pentref.

Fe fydd mynediad gwastad heb risiau ar draws y safle, ynghyd â thoiledau, cawodydd a chyfleusterau hygyrch.

Gallwn ddarparu dogfennaeth fformat ychwanegol a chefnogaeth yn ôl yr angen.

Mae tîm y Pentref Syrcas ar gael er mwyn trafod eich anghenion mynediad a sut y gall y pentref ddarparu unrhyw beth sydd ei angen arnoch er mwyn cymryd rhan.

Cysylltwch gyda ni am wybodaeth ar unrhyw gwestiwn am yr uchod ar:

contact@thecircusvillage.org

07576 392025

 

Cefnogaeth ariannol

 

Diolch i’r gefnogaeth gan Gyngor y Celfyddydau Cymru, Chyngor Celfyddydau Lloegr a Creative Scotland, mae’r Pentref Syrcas yn rhad ac am ddim, a thelir cyflog i bob gweithiwr llawrydd am eu hamser.

Os am unrhyw wybodaeth ar gefnogaeth ariannol ychwanegol er mwyn mynychu cysylltwch i weld beth fyddai ar gael.

Gallwn helpu rhywfaint gyda chostau gofal plant a chostau teithio. Cysylltwch am fwy o wybodaeth.

Cysylltwch â’n Cydlynudd Prosiect, John, ar:

John@thecircusvillage.org

 

Ymgeisio

Byddwch ran o’r Pentref Syrcas

Llenwch y ffurflen Google Form er mwyn nodi diddordeb.

Os fyddai’n well ganddoch chi ein ffonio ni gwnewch hynny ar 07576 392025 neu ar  contact@thecircusvillage.org er mwyn trefnu galwad ffôn yn ôl.

Wrth i chi ymgeisio a wnewch chi roi cymaint o wybodaeth â phosib i ni, os gwelwch yn dda? Gall hyn ein cynorthwyo i drefnu’r rhaglen ac i gynnig y dyddiadau gorau i chi. Fe fydd y wybodaeth hyn hefyd yn ein cynorthwyo wrth i ni ddosbarthu llefydd os bydd gor-danysgrifio.

Ymgeisiwch cyn diwedd Mehefin a byddwn yn cadarnhau eich lle cyn gynted â phosib, erbyn diwedd Gorffennaf fan bellaf.

Ymgeisiwch nawr


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/thecircusvillage.org/httpdocs/packages/social/blocks/social_aggregator/view.php on line 7

Warning: implode(): Argument must be an array in /var/www/vhosts/thecircusvillage.org/httpdocs/packages/social/blocks/social_aggregator/view.php on line 60

cefnogwyr

 

 

Cyswllt

contact@thecircusvillage.org
07576 392025

 

Y safle

Y Pentref Syrcas Cymraeg
Llandow,Y Bontfaen, CF71, Cymru

 

 

partneriaid prosiect

Articulture,  CimeraCitrus Arts, Hannah Darby, Ellis Grover, Elle Kate,  Zoe Munn, NoFit State Circus Organised KaosSyrcas Byd BychanUp Side Down Circus.