07576 392025  | contact@thecircusvillage.org

Gwanwyn 2023 | Cymru

Y Prosiect

y pentref syrcas - mae angen pentref er mwyn creu syrcas.

Fe grëwyd y Pentref Syrcas fel ymateb i’r galw gan bartneriaeth o gwmniau syrcas gwahanol ac artistiaid unigol am gyfle i ddatblygu cyfleoedd proffesiynol hygyrch i artistiaid syrcas y D.U. 

Fe fydd y pentref yn ofod creadigol; gofod i fyw, dysgu a gweithio ynddo. Fe fydd yn fan lle y bydd posib i artistiaid syrcas astudio’r hyn yr ydym yn ei wneud, i ddysgu oddi wrth ein gilydd, i arbrofi gyda phethau newydd - a hyn oll gan ddathlu’r ffurf celfyddydol yr ydym yn ei rannu gyda’n gilydd.

Gan ddilyn traddodiad y Babell Fawr teithiol sydd mor gyfarwydd i ni, fe fydd tair pabell syrcas a rhaglen eang o weithgareddau. Mae’r brif ffocws ar ddarparu cyfleoedd i artistiaid sydd yng nghanol eu gyrfaoedd a sydd eisiau datblygu’u galluoedd, ac i artistiaid sydd y tu allan i’r brif ffrwd.

Fe fydd y pentref yn hygyrch a chynhwysol. Fe fydd yn rhad ac am ddim, a chynigir costau teithio a chynhaliaeth. Cynigir hefyd costau gofal plant a chyllid ariannol i’r rheini fydd ei angen.

yl pentref syrcas

 

13 - 16 ebrill

mwy o wybodaeth

Y Rhaglen

Fe fydd gan y Pentref Syrcas 3 prif ffocws ar gyfer yr ymgeiswyr, a phob un wedi’i gefnogi gan dîm creadigol proffesiynol o bob maes o’r byd syrcas.

Dyma nhw:

 

Y Ffocws Gymraeg
10-12 Mawrth

Fel pentref syrcas yng Nghymru, fe fydd y ffocws cychwynnol ar ddatblygu sgiliau ac anghenion pobl ifanc a gweithwyr cymunedol o fewn y gymuned syrcas Gymraeg. Golyga hyn 3 diwrnod ar gyfer pobl ifanc a sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl ifanc, wedyn 3 diwrnod i weithwyr cymunedol ac artistiaid amatur sydd eisiau datblygu sgiliau technegol, hyfforddi a pherfformio. Fe fydd cyfle gwerthfawr yn ystod y 2 gyfnod i bawb ddysgu, datblygu, cyd-weithio a thyfu. Fe fydd elfennau’r rhaglen yn ddwyieithog, a bydd cyfle i greu gwaith yn yr iaith Gymraeg.

Ar gyfer pwy mae’r rhaglen?
Fe fydd y ffocws Cymraeg ar gyfer artistiaid sydd yn gweithio yng Nghymru - artistiaid, gweithwyr cymunedol, arweinwyr ac hyfforddwyr o bob math o gefndiroedd a disgyblaethau. Bydd angen i bobl ifanc fod dros 12 mlwydd oed, a bydd gofyn i bobl o dan 18 oed fod yn ran o grŵp neu fod gyda warchodwr priodol.

 

Dysgu ac Hyfforddi
13-15 Mawrth

Mae’r rhan hon ar gyfer hyfforddwyr proffesiynol, yn ogystal â’r rheini sydd am ddechrau hyfforddi. Y bwriad yw rhannu sgiliau a gwybodaeth mewn ffordd hwylus ac agored. Drwy ffocysu ar greu ymarfer dda drwy rannu technegau a chyngor gan arbenigwyr mewn meysydd arbenigol, fe fydd rhywbeth at ddant pawb. Yn ogystal â datblygu sgiliau technegol, fe fyddwn hefyd yn canolbwyntio ar yr ochr greadigol, gan ddatblygu’r ffyrdd gorau posib o greu cyfleoedd ac o ysbrydoli myfyrwyr mewn gweithdai syrcas.

Fe fydd ffocws arbennig ar y tŵf mewn amrywioldeb a chynwysoldeb yn ein rhaglenni, ac ar sut i addasu ein ffocws wrth ysbrydoli a gweithio gyda phobl ifanc.

Ar gyfer pwy mae’r rhaglen?
Hyfforddwyr proffesiynol a’r rheini sydd am ddechrau hyfforddi, sydd yn gweithio yng Nghymru, Lloegr a’r Alban.

 

Herio eich Ymarfer Creadigol a Datblygiad Proffesiynol

Fe fydd hwn yn ran sylweddol o fewn y rhaglen. Mae’r Pentref Syrcas yn cynnig y cyfle i herio a bywiogi ein creadigrwydd. Wrth weithio mewn grwpiau bach dros gyfnod o 6 diwrnod dwys gyda chyfarwyddwyr ac ymarferwyr gwahanol, gallwn adfywio ac ysbrydoli syniadau newydd mewn awyrgylch greadigol gyffrous.

Mewn gweithdai ar gyfer sgiliau eang fe fyddwn yn gwthio ein hunain ymhellach, gan ganolbwyntio ar ehangder ein gallu perfformio a thechnegol. Y tu allan i’r sesiynau ar yr amserlen fe fydd digon o gyfle yn y dydd i hyfforddi gyda’n gilydd a thrïo pethau newydd.

Mae’r rhaglen hon yn cynnwys:

  • Symudiad a Choreograffi'r Corff yn y Syrcas (17-19 Mawrth)
  • Gweithio Gyda Chyfarwyddwr (17-19 Mawrth; 20-22 Mawrth)
  • Rigio Creadigol (20-22 Mawrth)
  • Syrcas Arbrofol (20-22 Mawrth)
  • Crefft Perfformio a Llwyfannu (24-26 Mawrth)
  • Datblygu Eich Syniadau Eich Hun (24-26 Mawrth)
  • Protest Perfformio (31 Mawrth - 2 Ebrill)
  • Gweithio yn yr Awyr Agored (31 Mawrth - 2 Ebrill)

Ar gyfer pwy mae’r rhaglen?
Artistiaid syrcas proffesiynol o Gymru, Lloegr a’r Alban.

 

Cefndir

Pam ydyn ni wedi creu’r Pentref Syrcas?

Yn 2021 – yng nghanol y cyfnod clo – roedd y sector syrcas Cymraeg yn teimlo’r angen i gysylltu gyda’i gilydd, i wrando, i wylio a dysgu gan ein gilydd, ac i ddechrau sgwrsio gyda chydweithwyr syrcas dros y byd. Fe ddaeth ein Pentref Syrcas yn fan lle gellid gymryd risg a chreu syniadau newydd cyffrous i’w lawnsio i’r byd ehangach.

Yma roedd gan bawb ei ran creadigol a chymdeithasol i’w chwarae – gyda’r bwriad o ddatblygu’r sector Syrcas. Mae sicrhau safon uchel, hirhoedledd ag hygyrchedd y Syrcas yn hanfodol i’w dyfodol - dyfodol sy’n ddibynnol arnom ni.

Yn 2023, fe fydd y Pentref Syrcas gweithredol yn dychwelyd. Fe fydd pob un ohonom yn rhannu’r cyfrifoldeb am ein lles, am y celf y byddwn yn ei greu, a’r syniadau a ddaw â ffurffiau newydd a thrawiadol o weithio yma a thramor.

cymryd rhan

I bwy oedd y Pentref Syrcas?

Roedd croeso cynnes i bobl o bob math o gefndiroedd, diwylliannau a gallu amrywiol.

Roedd y Pentref yn agored i weithwyr syrcas o Gymru, Lloegr a’r Alban – artistiaid, technegwyr, hyfforddwyr, a chydweithredwyr chwilfrydig y dyfodol. O awyrgampwyr profiadol i jyglwyr amatur, o dechnegwyr galluog i gynhyrchwyr newydd, roedd rhywbeth i bawb. Roedd cyfle i bob un ddysgu rhywbeth newydd, yn ogystal â chyfle i gyfrannu eu sgiliau nhw.

yl syrcas

Dathliad cychwyn tymor 2023

Yn dilyn y Pentref Syrcas eleni gobeithiwn gynnal cyfnodau preswyl ar gyfer cwmnīau sydd ar ganol datblygu neu addasu sioeau. Byddai hyn yn cynnig y cyfle i’r cwmnĩau i ddefnyddio adnoddau’r pentref i addasu’r sioe ar gyfer gofod y Babell Fawr, i chwarae gyda syniadau newydd, neu i fireinio syniadau ar gyfer eu perfformio. Fe fydd tymor y Pentref yn gorffen gyda Gŵyl Syrcas 3 diwrnod, gyda pherfformiadau o waith o Gymru a’r D.U., gan gynnwys sioe NoFit State SABOTAGE.

Mynediad

Hygyrchedd

Bydd pob ymdrech yn cael ei wneud i sicrhau hygyrchedd llawn i’r Pentref Syrcas, a gwneir addasiadau ar gyfer anghenion y rheini sy’n cymryd rhan yn ôl y galw. Darperir peth llety hygyrch yn y pentref. Fe fydd mynediad gwastad heb risiau ar draws y safle, a thoiledau hygyrch hefyd. Gellid darparu dogfennau mewn fformat ychwanegol a chymorth ychwanegol yn ôl y galw. Mae tîm y Pentref Syrcas yma i drafod eich anghenion hygyrchedd a’r hyn fydd ei angen arnoch er mwyn cymryd rhan. Os oes angen trafod yr anghenion hyn gyda ni cysylltwch â: contact@thecircusvillage.org neu ffoniwch ar 07576 392025.

cymorth ariannol

Costau a‘r gefnogaeth sydd ar gael

Diolch i gefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Celfyddydau Lloegr a Creative Scotland, mae mynychu’r Pentref Syrcas yn rhad ac am ddim, a thelir cyflog i weithwyr llawrydd yn ystod eich cyfnod gyda ni. Os oes angen cymorth ariannol pellach arnoch er mwyn mynychu, cysylltwch â ni i weld beth sy’n bosib. Gallwn gyfrannu rhywfaint tuag at gostau gofal plant a chostau teithio. Cysylltwch â ni i weld beth fyddai o gymorth i chi. Cysylltwch â Bron, ein rheolwr prosiect, am fwy o wybodaeth: Bron@thecircusvillage.org


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/thecircusvillage.org/httpdocs/packages/social/blocks/social_aggregator/view.php on line 7

Warning: implode(): Argument must be an array in /var/www/vhosts/thecircusvillage.org/httpdocs/packages/social/blocks/social_aggregator/view.php on line 60

cefnogwyr

Arts Council EnglandWelsh Government

 

 

Cyswllt

contact@thecircusvillage.org
07576 392025

 

grwp llywio cymraeg

Articulture, Citrus Arts, Elle Edwards, Ellis Grover, NoFit State Circus, Syrcas Cimera, Syrcas Byd Bychan, Upside Down Circus, Zoe Munn.

 

sefydliadau cefnogi

Articulation Arts, Circus Change Up, Cirque Bijou, Greentop Community Circus Centre, Crying Out Loud, Jackson's Lane, National Centre for Circus Arts, Ockham's Razor, Swansea Council, Take Art, Upswing